News

More

Publications

More
2

Qianwen He, Mao-Ping Pu, Zheng Jiang, Hongyu Wang, Xiaoming Feng,* Xiaohua Liu,* Asymmetric Epoxidation of Alkenes Catalyzed by a Cobalt Complex, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 1561115618.

3

Ling Dai, Ying-Ying Chen, Li-Jun Xiao, Qi-Lin Zhou*. Intermolecular Enantioselective Benzylic C(sp3)–H Amination by Cationic Copper Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304427.

4

Youxiang Jin, Lian-Feng Fan, Elvis Wang Hei Ng, Lu Yu, Hajime Hirao,* Liu-Zhu Gong,* Atom Transfer Radical Coupling Enables Highly Enantioselective Carbo-Oxygenation of Alkenes with Hydrocarbons, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 40, 22031–22040.


5

Feng-Ping Zhang, Rong-Hua Wang, Jiang-Fei Li, Hao Chen*, Madala Hari Babu*, Mengchun Ye*, Intermolecular Carbophosphination of Alkynes with Phosphole Oxides via Ni–Al Bimetal-Catalyzed C–P Bond Activation, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202314701.